© Stowarzyszenie Topory > Toporiada

Regulamin

Dura lex, sed lex -Twarde prawo, ale prawo.
Ulpian

Regulamin Konwentu Toporiada 2024: Leśny Konwent RPG

§ 1

Toporiada 2024: Leśny Konwent RPG (zwany dalej konwentem) odbywa się na terenie Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Łódź-Widzew Zarzęcin, Zarzęcin Mały 53, 26-341 Zarzęcin i trwa od godz. 16:00 w czwartek 22 sierpnia 2024 r. do jego zamknięcia ok. 22:00 w sobotę 24 sierpnia 2024 r.

§ 2

Organizatorem konwentu jest Stowarzyszenie Topory, ul. Mszoczonowska 21, 96-200 Rawa Mazowiecka, reprezentowane podczas konwentu przez osoby wyznaczone do przygotowania i organizacji konwentu. Lista organizatorów – wyznaczonych osób fizycznych znajduje się na stronie: https://toporiada.topory.org/ (dalej jako organizatorzy).

§ 3

Wszystkie osoby uczestniczące w konwencie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. 

§ 4

Na terenie konwentu uczestnicy mogą przebywać od godz. 16 w czwartek 22 sierpnia 2024 r. do godz. 16 w niedzielę 25 sierpnia 2024 r.

§ 5

Na terenie konwentu mogą przebywać jedynie osoby, które dokonały opłaty akredytacyjnej, znalazły się na liście zaproszonych gości oraz posiadają ważny identyfikator wydany przez organizatorów. Organizatorzy mają prawo do potwierdzania tożsamości uczestnika konwentu.

§ 6

Każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać identyfikator oraz nosić go w widocznym miejscu. W przypadku zniszczenia lub utraty identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do organizatorów na stoisku akredytacyjnym.

§ 7

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.

§ 8

Osoby małoletnie na terenie konwentu mogą przebywać jedynie pod opieką prawego opiekuna oraz posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna. Warunek ten nie dotyczy członków sekcji organizacyjnych, którzy w przypadku małoletności znajdują się pod opieką organizatora sekcji, której są członkami.

§ 9

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

§ 10

Zabronione jest wnoszenie na teren konwentu przedmiotów niebezpiecznych, jak m.in. broń palna, ASG wraz z amunicją, broń biała czy materiały wybuchowe, pirotechniczne, toksyczne, cuchnące lub łatwopalne. Przedmioty te mogą zostać użyte do pokazów za zgodą organizatora. Podczas trwania konwentu zabronione jest kierowanie jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika konwentu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę.

§ 11

Uczestnicy konwentu są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie. 

§ 12

Zabronione jest rozpalanie ognisk i rozstawianie namiotów poza miejscami wyznaczonymi do tego przez organizatorów.

§ 13

Osoby nieprzestrzegające regulaminu, pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, przeszkadzające innym uczestnikom albo zakłócające przebieg konwentu mogą zostać usunięte z terenu konwentu przez organizatorów bez zwrotu opłaty akredytacyjnej oraz innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w konwencie.

§ 14

Palenie papierosów dozwolone będzie tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach.

§ 15

Osoby małoletnie mają kategoryczny zakaz używania alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz innych środków odurzających.

§ 16

Każdy uczestnik konwentu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów.

§ 17

Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa

§ 18

W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami organem rozstrzygającym jest organizator.

Zapisz się na Toporiadę! >

Skip to content