© Stowarzyszenie Topory > Toporiada

Regulamin

Dura lex, sed lex -Twarde prawo, ale prawo.
Ulpian

§ 1

Toporiada 2023: Leśny Konwent RPG odbywa się na terenie Stanicy Harcerskiej ZHP Zarzęcin.

§ 2

Wejście na teren konwentu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 3

Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwrotu akredytacji.

§ 4

Na terenie konwentu uczestnicy mogą przebywać od czwartku 24 sierpnia godz. 16 do niedzieli 27 sierpnia, godz. 16.

§ 5

Na terenie konwentu mogą przebywać jedynie osoby posiadające ważny identyfikator.

§ 6

Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu. W przypadku zgubienia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do organizatorów lub akredytacji.

§ 7

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.

§ 8

Osoby niepełnoletnie na terenie konwentu mogą przebywać jedynie pod opieką rodzica, bądź prawego opiekuna oraz posiadać pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna. Warunek ten nie dotyczy członków sekcji organizacyjnych, którzy w przypadku niepełnoletności znajdują się pod opieką organizatora sekcji, której są członkami.

§ 9

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

§ 10

Zabronione jest wnoszenie na teren konwentu przedmiotów niebezpiecznych, jak broń palna, ASG wraz z amunicją, broń biała czy materiały wybuchowe lub toksyczne. Przedmioty te mogą zostać użyte do pokazów za zgodą organizatora.

§ 11

Zabronione jest rozpalanie ognisk poza miejscami wyznaczonymi do tego przez organizatorów.

§ 12

Namioty uczestników mogą być rozstawiane tylko w miejscach wskazanych przez organizatorów.

§ 13

Osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających przeszkadzająca innym uczestnikom lub zakłócające przebieg konwentu mogą być z niego usunięte bez zwrotu opłaty akredytacyjnej.

§ 14

Palenie papierosów dozwolone będzie tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach. Każdorazowe palenie poza strefą będzie karane opłatą 1 zł.

§ 15

Osoby niepełnoletnie mają kategoryczny zakaz tak podczas konwentu jak i podczas ogniska integracyjnego używania alkoholu i wyrobów tytoniowych oraz innych środków odurzających.

§ 16

Każdy uczestnik konwentu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji organizatorów można zgłaszać koordynatorowi konwentu – jego decyzja jest ostateczna.

§ 17

Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.

§ 18

W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami organem rozstrzygającym jest koordynator.

Zapisz się na Toporiadę! >

Skip to content