© Stowarzyszenie Topory > Toporiada

Regulamin Peona

§ I Szczegóły wydarzenia i Organizator

 1. Toporiada 2023 Leśny konwent RPG, zwana dalej “Konwentem”, odbywa się w dniach 24-27 sierpnia 2023 r. na terenie Stanicy Harcerskiej ZHP Zarzęcin, Zarzęcin Mały 53, 26-341 Zarzęcin.
 2. Głównym organizatorem konwentu jest organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Topory z siedzibą w Rawie Mazowieckiej 96-200 przy ul. Mszczonowskiej 21, zarejestrowana pod numerem KRS 0000315707, zwana dalej “Organizatorem”.

§ II Wolontariat

 1. Wolontariat jest dobrowolną i nieprzymuszoną formą uczestnictwa w Konwencie, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnych świadczeń na rzecz Organizatora w ramach Konwentu.
 2. Koordynacją i nadzorem wykonywania świadczeń przez wolontariuszy zajmują się organizatorzy i koordynatorzy Konwentu lub organizatorzy ds. Wolontariuszy wyznaczeni przez Organizatora.
 3. Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła lub ukończy najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konwentu, tj. 24 sierpnia 2023 r., 16 lat i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań w ramach wolontariatu.
 4. Niepełnoletni wolontariusz jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi zgody opiekuna prawnego na udział w wolontariacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego dyżuru podczas Konwentu. Wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej: peonowe dokumenty
 5. Warunkiem koniecznym przyjęcia do wolontariatu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego: formularz peona oraz wymagany wiek nie poniżej 16 r.ż. w dniu rozpoczęcia Konwentu.
 6. Rekrutacja otwarta będzie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca 2023 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji.
 7. Wysłanie zgłoszenia wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu jak i regulaminu Konwentu dostępnego tutaj: regulamin
 8. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 4 sierpnia 2023 r. drogą mailową. Mail będzie zawierał informację o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, przyjęciu na listę rezerwową albo o odrzuceniu zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji zgłoszeń.
 9. Brak potwierdzania udziału za pomocą wiadomości mailowej od Organizatora będzie równoznaczny z odrzuceniem zgłoszenia.
 10. W przypadku przyjęcia do wolontariatu osoby z listy rezerwowej, Organizator skontaktuje się za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie, aby potwierdzić zainteresowanie wolontariatem.

§ III Obowiązki wolontariusza

 1. Wolontariusz jest zobowiązany do przejścia szkolenia przed Konwentem. Forma i termin szkolenia zostaną zakomunikowane po zamknięciu zgłoszeń.
 2. Wolontariusz zobowiązuje się do wykonania świadczeń w liczbie godzin ujętych w grafiku, nie niższej niż 12.
 3. Do obowiązków wolontariusza w ramach wykonywanych świadczeń należy w szczególności:
  – Dbanie o czystość, porządek i bezpieczeństwo na terenie Konwentu,
  – Dbanie o mienie powierzone mu w trakcie wykonywania wolontariatu,
  – Wykonywanie poleceń wydawanych przez organizatorów i koordynatorów Konwentu luz organizatorów ds. Wolontariuszy,
  – Wykonywania powierzonych zadań w sposób staranny i bezpieczny dla  siebie i innych uczestników Konwentu,
  – Przestrzeganie grafiku dyżurów,
  – Pomoc uczestnikom Konwentu i innym wolontariuszom w miarę własnych możliwości,
  – Informowanie organizatorów i koordynatorów Konwentu lub organizatorów ds. Wolontariuszy o zaistniałych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, a także o osobach poszkodowanych.
 4. Wolontariusz powinien dbać o siebie oraz uczestników Konwentu.
 5. Podczas swojego dyżuru wolontariusz zobowiązany jest posiadać identyfikator w widocznym miejscu, tak by był widoczny dla uczestników Konwentu.
 6. W przypadku losowych wydarzeń uniemożliwiających uczestnictwo wolontariusza w Konwencie,  wolontariusz zobowiązuje się z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem poinformować o tym Organizatora.

§ IV Prawa wolontariusza

 1. Organizator zapewni wolontariuszowi:
  – Koszulkę w zgłoszonym wcześniej rozmiarze,
  – Posiłek regeneracyjny w trakcie trwania Konwentu,
  – Bezpłatny nocleg podczas trwania Konwentu w postaci namiotu i dostępu do podstawowych sanitariatów (prysznice i WC). Wolontariusz musi samodzielnie zaopatrzyć się w śpiwór, karimatę lub inne podobne wyposażenie
  – Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu wydawane na prośbę wolontariusza po Konwencie.

§ V Pozostałe postanowienia

 1. Przed Konwentem podstawowym i oficjalnym kanałem komunikacyjnym pomiędzy Organizatorem a wolontariuszem jest droga mailowa.
Skip to content