Regulamin

Dura lex, sed lex -Twarde prawo, ale prawo.
Ulpian

§ 1

Toporiada odbywa się na terenie Stanicy Harcerskiej ZHP Biały Brzeg (powiat Włoszczowski, województwo Świętokrzyskie)

§ 2

Wejście na teren konwentu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

§ 3

Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwrotu akredytacji.

§ 4

Na terenie konwentu uczestnicy mogą przebywać od czwartku godz. 16 do niedzieli, godz. 16.

§ 5

Na terenie konwentu mogą przebywać jedynie osoby posiadające ważny identyfikator.

§ 6

Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu. W przypadku zgubienia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do organizatorów lub akredytacji.

§ 7

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.

§ 8

Osoby niepełnoletnie na terenie konwentu mogą przebywać jedynie pod opieką rodzica bądź prawego opiekuna. Warunek ten nie dotyczy członków sekcji organizacyjnych, którzy w przypadku niepełnoletności znajdują się pod opieką organizatora sekcji, której są członkami.

§ 9

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

§ 10

Zabronione jest wnoszenie na teren konwentu przedmiotów niebezpiecznych, jak broń palna, ASG wraz z amunicją, broń biała czy materiały wybuchowe lub toksyczne. Przedmioty te mogą zostać użyte do pokazów za zgodą organizatora.

§ 11

Zabronione jest rozpalanie ognisk poza miejscami wyznaczonymi do tego przez organizatorów.

§ 12

Namioty uczestników mogą być rozstawiane tylko w miejscach wskazanych prze organizatorów.

§ 13

Osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu, przeszkadzająca innym uczestnikom lub zakłócające przebieg konwentu mogą być z niego usunięte bez zwrotu opłaty akredytacyjnej.

§ 14, pkt. a

Alkohol przywieziony na konwent można zostawić pod opieką organizatorów i odebrać opuszczając imprezę.

§ 14, pkt. b

Palenie papierosów dozwolone będzie tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach. Każdorazowe palenie poza strefą będzie karane opłatą 1 zł.

§ 14 pkt. c

Osoby niepełnoletnie mają kategoryczny zakaz tak podczas konwentu jak i podczas ogniska integracyjnego używania alkoholu i wyrobów tytoniowych.

§ 15

Osoby pod wpływem środków odurzających oraz nietrzeźwe, będą niezwłocznie usuwane z terenu konwentu przez organizatorów.

§ 16

Na terenie konwentu obowiązuje zakaz palenia poza specjalnie do tego wyznaczonymi miejscami.

§ 17

Każdy uczestnik konwentu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji organizatorów można zgłaszać koordynatorowi konwentu – jego decyzja jest ostateczna.

Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.

W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami organem rozstrzygającym jest koordynator.